ദമാം KSA വൈക്കോൽ പൊതിയുന്ന പേപ്പർ

വൈക്കോൽ പൊതിയൽ കടലാസിന്റെ

28mm ക്സ൬൦൦൦മ് കോർ ൧൨൦ംമ്

1088 ബൊബ്ബിംസ് (8 ഗദ്സെമന്)

വൈക്കോൽ പൊതിയൽ കടലാസിന്റെ

൩൦ംമ് ക്സ൬൦൦൦മ് കോർ ൧൨൦ംമ്

1240 ബൊബ്ബിംസ് (10 ഗദ്സെമന്)

വൈക്കോൽ പൊതിയൽ കടലാസിന്റെ

൩൪ംമ് ക്സ൬൦൦൦മ് കോർ ൧൨൦ംമ്

224 ബൊബ്ബിംസ് (2 ഗദ്സെമന്)

32

31


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-൧൩-൨൦൧൮

WhatsApp Online Chat !